REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SPECIAL TRAVEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU


§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.specialtravel.pl (dalej jako: „Serwis”), rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Special Travel, zasady świadczenia tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Z Serwisu mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług oferowanych Użytkownikom za pomocą Serwisu jest akceptacja Regulaminu.

3. Do korzystania z Serwisu niezbędne są następujące minimalne wymagania techniczne:

a) oprogramowanie Windows lub Mac OS X zaktualizowane do najnowszej wersji,

b) przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 76), Mozilla Firefox (od wersji 68), Opera (od wersji 63), Safari (od wersji 12), iOS Safari (od wersji 12), Android Browser,

c) włączone JavaScript lub pliki cookies,

d) dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

4. Serwis prowadzony jest przez Special Travel sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-850) przy ul. Rajskiej 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797813, posiadającą NIP: 5833365656, REGON: 384024402, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych (dalej jako: Special Travel).

5. W niniejszym Serwisie, na zasadzie art. 71 Kodeksu cywilnego, prezentowane są informacje o możliwości zawarcia umowy (dalej jako: Informacje handlowe) z podmiotami współpracującymi ze Special Travel (dalej: Partnerzy), której przedmiotem jest świadczenie usług lub nabycie produktów.

6. Prezentowane w Serwisie informacje handlowe, ceny, zdjęcia i opisy nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

7. Special Travel umożliwia Użytkownikom Serwisu (dalej: Użytkownik):

a) zapoznanie się z Informacjami handlowymi Partnerów,

b) składanie Ofert na usługi i produkty oferowane przez Partnerów,

c) uiszczanie płatności na rzecz Partnerów za pośrednictwem Special Travel,

d) kierowanie korespondencji do Special Travel poprzez formularz kontaktowy,

e) dodawanie ocen, opinii i komentarzy na temat usług świadczonych przez Partnerów oraz Special Travel.

8. Usługi elektroniczne wskazane w ust. 7 powyżej mogą ulec zmianie, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju usług lub rozszerzenie ich zakresu.

9. Special Travel jest pośrednikiem:

a) w przekazywaniu ofert Użytkowników będących odpowiedzią na Informacje handlowe skierowane przez Partnera, o treści zgodnej z tymi informacjami (dalej: Oferta),

b) akceptowaniu ofert Użytkowników przez Partnerów (dalej: Zamówienie),

c) zawieraniu umów pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.

10. Special Travel nie jest:

a) pośrednikiem działającym na zlecenie Użytkownika,

b) Oferentem,

c) organizatorem turystyki, o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,

d) stroną Zamówienia lub Umowy.

11. Dokonanie Zamówienia skutkuje zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem umowy o świadczenie usług lub nabycie produktów, określonych w Informacjach handlowych i Ofercie (dalej: Umowa).

12. W informacjach handlowych, zamieszczonych w Serwisie a przekazanych Special Travel przez Partnera, każdorazowo zawarte będą aktualne i pełne dane identyfikujące Partnera, którego ono dotyczy (imię i nazwisko/nazwa, NIP/KRS, adres siedziby, dane kontaktowe), a także informacje o warunkach i terminach dokonywania zmian lub anulowania Zamówienia.

13. W przypadku, gdy Informacje handlowe będą dotyczyły imprezy turystycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, będą one również zawierały informacje zawarte w art. 39 i 40 ust. 1 powyżej ustawy.


§ 2 Zamówienie i jego zmiana

1. Złożenie Oferty następuje poprzez aktywację przez Użytkownika widocznych w Serwisie opcji zawartych w formularzu, zgodnie z wytycznymi podanymi na każdym etapie procedury składania Oferty.

2. Wypełniając formularz, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe i pełne dane wymagane do złożenia Oferty. Po złożeniu Oferty, Użytkownik otrzyma stosowne potwierdzenie na podany w formularzu adres e-mail.

3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, w szczególności przekazywania danych osobowych do Partnera.

4. Jeżeli w Informacjach handlowych Partnera nie wskazano inaczej, Użytkownik może w terminie 2 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji usług objętych Ofertą, wskazanym w Zamówieniu, zwrócić się o dokonanie jego zmiany. W ramach jednej Oferty, dopuszczalna jest tylko jednokrotna zmiana Zamówienia, przy czym jej skuteczność uzależniona jest od uprzedniej zgody Partnera. Special Travel nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Partnera oraz ustalone przez niego opłaty z tytułu dokonanej przez Użytkownika zmiany Zamówienia.

5. Niedopuszczalne jest dokonanie zmiany Zamówienia po terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

6. Forma płatności, pierwotnie wybrana przez Użytkownika w Ofercie w ramach Zamówienia nie podlega zmianie.

7. W przypadku zmiany pierwotnego terminu Zamówienia na termin, w którym jego koszt jest wyższy, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy pomiędzy ceną pierwotnego i nowego Zamówienia. Dopłata, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie dokonana w sposób uprzednio uzgodniony pomiędzy Użytkownikiem a Special Travel.

8. Zmiana terminu Zamówienia następuje zgodnie z ogólnymi warunkami panującymi u danego Partnera, w odniesieniu, do którego Użytkownik złożył swoją Ofertę.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od Umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

10. Użytkownik może przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa, wskazane w Ofercie będącej przedmiotem Zamówienia, uprawnienia z tytułu Umowy. Dla skuteczności czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim jest przejęcie przez tę osobę trzecią wszystkich wynikających z Umowy obowiązków oraz zawiadomienia o tym fakcie Partnera mnie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem przez niego realizacji usług. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.


§ 3 Płatności

1. W Serwisie istnieje możliwość płatności za Zamówienie poprzez:

a) bramkę płatności Blue Media S.A.,

b) przelew tradycyjny.

2. Płatności obsługuje Blue Media S.A. Szczegóły dokonywania i zwrotu płatności dostępne są każdorazowo przy bramce płatności udostępnionej przez Blue Media S.A. przed dokonaniem transakcji.

3. Wybierając rodzaj płatności wskazany w ust. 1 lit a) powyżej, Użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania banku, w którym posiada on rachunek bankowy. Po zalogowaniu się przez Użytkownika do swojego konta bankowego, Użytkownik zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu.

4. Dokonanie poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za usługę lub produkt Partnera, skutkuje blokadą przez bank środków pieniężnych na rachunku bankowym Użytkownika. Czynność ta jest niezależna od Special Travel. W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Użytkownika środków pieniężnych na jego koncie bankowym, Umowa nie zostaje zawarta.

5. Czynność, o której mowa w ust. 4 powyżej jest niezależna od Special Travel i nie ponosi on za nią i jej skutki jakiejkolwiek odpowiedzialności.

6. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Special Travel w serwisie Blue Media S.A., a w przypadku płatności przelewem tradycyjnym – na rachunek bankowy Special Travel.

7. Special Travel jest uprawniony do pobierania od Użytkowników, w imieniu Partnerów, należności za zakupione usługi i produkty. Odwołanie zleconej przez Użytkownika płatności lub jej zwrot następuje za zgodą Partnera, według obowiązujących u niego zasad. Koszty anulacji powstałe w tym procesie obciążają Użytkownika.

8. W przypadku wyboru metody płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, Użytkownik jest zobligowany do dokonania wpłaty na numer rachunku bankowego wskazany w potwierdzeniu Zamówienia. W dyspozycji przelewu Użytkownik zobligowany jest do podania numeru Zamówienia, jaki został mu przypisany przez Special Travel w potwierdzeniu złożenia Zamówienia, przesłanym na adres e-mail podany przez Użytkownika.

9. Special Travel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wadliwie zdefiniowanej przez Użytkownika dyspozycji przelewu, w szczególności za podanie przez Użytkownika błędnej kwoty zlecenia płatniczego, błędnych danych, w tym tytułu przelewu, danych odbiorcy.

10. Special Travel zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia, w sytuacji, gdy Użytkownik w terminie 1 dnia od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Serwis nie dokona płatności za zamówiony produkt lub usługę.

a) Special Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników, a spowodowane w szczególności awarią lub niedostępnością systemów informatycznych z których korzysta Użytkownik, w tym awarii leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych i dostawców Internetu;

b) awarią lub niedostępnością systemów bankowości elektronicznej z których korzysta Użytkownik;

c) działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, nagłe, których nie można było przewidzieć, ani którym nie można było zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności (w szczególności takie jak huragan, powódź, trzęsienie ziemi, strajk;


§ 4 Reklamacje

1. Reklamacje związane z usługami elektronicznymi świadczonymi w Serwisie (np. nieprawidłowo naliczone koszty Zamówienia) składa się do Special Travel na dane teleadresowe wskazane w § 1 ust. 4 Regulaminu. Odpowiedź udzielana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres korespondencyjny lub adres email wskazany przez Użytkownika.

2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub Zamówienia, objętych Ofertą, mogą być składane bezpośrednio u Partnera odpowiedzialnego za ich realizację lub za pośrednictwem Special Travel. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wyłącznie uprawnionym i zobowiązanym do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika jest Partner, który wydaje w tym przedmiocie ostateczną decyzję. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się na zasadach wskazanych w Informacjach handlowych podanych przez Partnera.

3. Wszelkie Reklamacje mogą być przez użytkowników składane wyłącznie w formie pisemnej.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika pozwalające na jego identyfikację, w szczególności powinna zawierać imię, nazwisko, adres do doręczeń oraz adres e-mail, a także numer Zamówienia. Z treści reklamacji w sposób bezsporny powinno wynikać jaki jest przedmiot i zakres reklamacji oraz uzasadnienie stanowiska Użytkownika wnoszącego reklamację.

5. Reklamacje związane z Zamówieniem i realizacją Umowy zawartej z Partnerem

6. Special Travel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Serwisu, w szczególności dotyczy to skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu usług internetowych.


§ 5 Odpowiedzialność

1. Special Travel nie ponosi odpowiedzialności za standard i jakość usług lub produktów oraz za odstępstwa i niezgodności z Informacją handlową i Zamówieniem, za które odpowiedzialność ponosi Partner.

2. Special Travel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika jedynie w przypadku swojego zawinionego błędu w Zamówieniu. Odpowiedzialność Special Travel jest wyłączona, jeżeli błąd powstał na skutek działań lub zaniechań Użytkownika, lub jest on następstwem nadzwyczajnych okoliczności

3. Special Travel nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, druku lub liczbach w Informacjach handlowych dostarczonych przez Partnerów.

4. Wszelkie obowiązki wynikające z postanowień Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem lub Zamówienia są obowiązkami pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, za które ponosi on wyłączną odpowiedzialność.


§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, jak również każdorazowe jego zmiany, wchodza w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Serwisu.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku, Special Travel poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez umieszczenie na stronie głównej Serwisu informacji i ich utrzymanie przez okres, co najmniej 14 dni kalendarzowych.

3. Jeżeli pojedyncze postanowienia warunków Regulaminu są lub okażą się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Kwestie związane z ochroną danych osobowych Użytkowników zostały uregulowane w „Polityce Prywatności” znajdującej się pod adresem https://specialtravel.pl/strony/polityka-prywatnosci.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.